Księga przychodów i rozchodów

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

zainteresowanie tematyką i elementarna znajomość obsługi komputera w zakresie Windows

PROGRAM KURSU

Podstawy rachunkowości

Budowa bilansu oraz zasady bilansowania

Bilans. Aktywa – trwałe i obrotowe

 • struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania,
 • aktywa trwałe – klasyfikacja majątku trwałego ,w tym wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały i finansowy majątek trwały,
 • wycena majątku trwałego,
 • metody amortyzacji majątku trwałego,
 • zasady ewidencji i prezentowania informacji o majątku trwałym,
  inwestycje długoterminowe (nieruchomości, udziały lub akcje, inne papiery wartościowe),
 • klasyfikacja i zasady wyceny rzeczowego majątku obrotowego (majątek obrotowy, papiery wartościowe, należności długoterminowe i krótkoterminowe, roszczenia, środki pieniężne),
 • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Bilans. Pasywa

 • kapitały (fundusze) własne i obce – źródłem finansowania majątku,
 • tworzenie rezerw (na podatek dochodowy, na pewne i prawdopodobne straty gospodarcze),
 • kapitały obce – zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe, fundusze specjalne,
 • rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów,
 • inwentarz i bilans układ oraz zasady sporządzania.

Rozliczenie ZUS, lista płac, fundusz świadczeń socjalnych

Przykładowe naliczenia list płac

 • Pojęcie brutto – netto
 • Płaca minimalna
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 • Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • Zasady ustalania podatku dochodowego
 • Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Zasady wyliczania

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Świadczenia rzeczowe
 • Imprezy integracyjne
 • Paczki dla pracowników
 • Wyjazdy dla dzieci i pracowników
 • Karty podarunkowe, karty płatnicze
 • Zapomogi losowe
 • Świadczenia dla byłych pracowników
 • Świadczenia dla osób na urlopie wychowawczym

program FK Symfonia

program Płatnik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę czekać...
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.