Projekt PROSTA DROGA DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

logo

Zapraszamy do udziału w Projekcie:

„Prosta droga do włączenia społecznego”

Projekt RPWM.11.01.01-28-0039/17-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.11- Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01-Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania PRWM.11.01.01- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie może wziąć udział:

  • osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn. spełniająca co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia
  • osoba w wieku 15 – 64 roku życia – dowód osobisty do wglądu
  • osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia,
  • osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia
  • osoba długotrwale bezrobotna ,w tym zakwalifikowana do III profilu pomocy – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z PUP
  • osoba bierna zawodowo – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia
  • zamieszkująca na terenie gmin powiatu elbląskiego i braniewskiego (z wyłączeniem miast Elbląg, Braniewo i gm. Milejewo),w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko – mazurskiego: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie , Markusy, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko, Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta – weryfikacja na podstawie oświadczenia wskazującego na miejsce zamieszkania na podanym obszarze zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do osób fizycznych.

prosta_droga plakat

Prosta droga do właczenia spolecznego REGULAMIN REKRUTACJI do PROJEKTU

Zał. 1 do RR Formularz Zgłoszeniowy Prosta droga do włączenia społecznego

Zał. 2 do RR Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

zał. 3 do RR oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu

zał. 4 do RR OŚWIADCZENIE dotyczące kryteriów premiującychzgoda o wykorzystanie wizerunku

zgoda o wykorzystanie wizerunku

 

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.