Projekt PROSTA DROGA DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

logo

Projekt ,, Prosta droga do włączenia społecznego”

realizowany jest przez EUR CONSULTING SP. Z O.O.  z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański

w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne,

Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Cel projektu: wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 100 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lata o niskich kwalifikacjach, poprzez wykorzystanie instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym w okresie 01.09.2017-31.08.2018 r.

Planowane efekty: Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO woj. warmińsko-mazurskiego pn. Aktywne włączenie os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej, dzięki realizacji programu aktywnej integracji, skierowanego do os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmującego wsparcie prospołeczne i zatrudnieniowe wpływające na wzmocnienie sytuacji w obu tych sferach uczestników proj.

Wkład Unii Europejskiej: 876 109,88 zł

W projekcie może wziąć udział:

  • osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn. spełniająca co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia
  • osoba w wieku 15 – 64 roku życia – dowód osobisty do wglądu
  • osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia,
  • osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia
  • osoba długotrwale bezrobotna ,w tym zakwalifikowana do III profilu pomocy – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z PUP
  • osoba bierna zawodowo – weryfikacja na podstawie odpowiedniego oświadczenia
  • zamieszkująca na terenie gmin powiatu elbląskiego i braniewskiego (z wyłączeniem miast Elbląg, Braniewo i gm. Milejewo),w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko – mazurskiego: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie , Markusy, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko, Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta – weryfikacja na podstawie oświadczenia wskazującego na miejsce zamieszkania na podanym obszarze zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do osób fizycznych.

prosta_droga plakat

Prosta droga do właczenia spolecznego REGULAMIN REKRUTACJI do PROJEKTU

Zał. 1 do RR Formularz Zgłoszeniowy Prosta droga do włączenia społecznego

Zał. 2 do RR Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

zał. 3 do RR oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu

zał. 4 do RR OŚWIADCZENIE dotyczące kryteriów premiującychzgoda o wykorzystanie wizerunku

zgoda o wykorzystanie wizerunku

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.