Projekt Prosta droga do pracy

logo

Zapraszamy do udziału w projektu

       „Prosta droga do pracy”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Oś priorytetowa: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Działanie: RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest:  wzrost zdolności do zatrudnienia, zmiany lub warunków zatrudnienia wśród 90 Uczestników projektu (60K, 30M) osób niezatrudnionych i zatrudnionych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na obszarze subregionu elbląskiego, dzięki realizacji programu aktywizacji zawodowej obejmującego usługi rynku pracy tj. określenie drogi rozwoju zawodowego, wsparcie psychologiczno – doradcze, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

W projekcie udział weźmie 90 osób (60 kobiet i 30 mężczyzn) 30 letnich i więcej,              w tym:

 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujących w ramach umów cywilno- prawnych (9 osób), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości mini. wynagrodzenia

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Styczeń  2019 r.  – grudzień  2019 r.

CO OFERUJEMY 

– Bezpłatny udział w projekcie,

– Określenie drogi rozwoju zawodowego

– Wsparcie psychologiczno – doradcze

– Poradnictwo zawodowe – Określenie ścieżki zawodowej

– Szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie do Uczestników Projektu – płatne dla Uczestnika Projektu

– Pośrednictwo zawodowe – pomoc przy znalezieniu pracy

– Staż zawodowy –  3 miesięczny – płatny

                                                                                                                                                               

CO ZAPEWNIAMY

W RAMACH SZKOLEŃ:

 • stypendia za udział w szkoleniach – 813,60 zł za 20 dni szkolenia
 • catering – zapewniony na szkoleniach
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie społeczne
 • bezpłatne egzaminy zawodowe nadające kwalifikacje

W RAMACH STAŻY ZAWODOWYCH:

 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • stypendium stażowe 1017,40 zł/miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu na staż 100,00 zł na miesiąc
 • opłacone badania lekarskie
 • ubezpieczenie NNW

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY DO  SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W BIURZE PROJEKTU

 1. 1 MAJA 2/4 W ELBLĄGU

lub do pobrania ze strony:  www.eurconsulting.org.pl.

Dokumenty można złożyć osobiście, listownie lub maliowo (na etapie zakwalifikowania kandydata do projektu wymagamy oryginał).

BIURO PROJEKTÓW CZYNNE

8.00-16.00

e-mail: elblag@eur.org.pl, tel. 790  674 356

Osoby odpowiedzialne za projekt: Daria Witowska, Barbara Przybyła

REALIZATOR PROJEKTU

EUR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 19.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 868 897,31  zł.

środki europejskie w kwocie 738 562,71

dotacja celowa z budżetu krajowego 86 889,73 

PLANOWANE EFEKTY:

Wzrost zdolności do zatrudnienia,zmiany lub warunków zatrudnienia wśród 90(60K,30M)os.niezatrudnionych i
zatrudnionych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na obszarze subregionu elbląskiego,dzięki realizacji programu aktywizacji zawodowej obejmującego usługi rynku pracy tj.określenie drogi rozwoju zaw.,wsparcie psychologiczno-doradcze,poradnictwo zaw.,szkolenia zaw.,pośrednictwo pracy i staże zaw.,w terminie 01.01.2019-31.12.2019 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Regulamin-projektu Prosta Droga do pracy

1 Formularz zgłoszeniowy

3 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

4 Formularz potrzeb osób niepełnosprawnych (Wypełnia osoba niepełnosprawna)

Zał. 2 Oświadczenie dot. danych osobowych

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Oświadczenie dot. regulaminów

HARMONOGRAM

harmonogram Doradca zawodowy – I Grupa

wsparcie trener pracy lipiec 2019

 

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.